Общи условия за ползване на сайта за докладване на липси на лекарства

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“ /СРБЗ/ с ЕИК 131368791, наричано по-надолу само СРБЗ, и потребителите на уеб сайта: https://moeto-lekarstvo.com/ , наричана по-надолу само уеб страницата или сайта.

 2. СРБЗ е пациентска организация, сдружение с нестопанска цел, вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ в обществена полза, чиято основна цел е защита права и интереси на пациенти с различни заболявания в цялата страна. Адресът на сдружението е гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Нишава“ №121, тел.: +359 885906376, e-mail: office@bgpatients.org. Основната дейност на "СРБЗ" е: Защита на правата и интересите на пациентите; Създаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване; Създаване на обществена подкрепа за развитието и усъвършенстването на здравното осигуряване; Оказване на съдействие на пациенти, в случаи на нарушени права и др.

 3. Потребител е всяко лице, което посети уеб страницата, подаде сигнал за липсващ медикамент на територията на цялата страна или изпрати съобщение до СРБЗ с нарочната платформа на сайта.

 4. Потребителят се счита уведомен за тези Общи условия от датата на първото му посещение на уеб страницата и се счита обвързан с тях след приемането им, като те стават задължителни за него.

 5. Общите условия могат да се променят по всяко време от СРБЗ, като променените Общи условия влизат в сила в деня на тяхното публикуване на сайта.

 6. Общите условия са публично обявени на уеб сайта https://moeto-lekarstvo.com/.

 7. Данни за контакт с отговорното лице: ел. поща: office@bgpatients.org , Боряна Ботева.

II. УСЛУГИ

 1. СРБЗ предоставя следните услуги в сайта:

  1. Възможност за докладване на липси на лекарства на територията на България от лица, които употребяват липсващия медикамент и/или от всяко трето лице, което има информация за такава липса;

  2. Възможност за подаване на съобщение, информация, предложения и др. сигнал, касаещ търговия с медикаменти в България и/или предложения за промяна на нормативна уредба в тази връзка, уредба и/или информация за търговия на медикаменти в други страни –членки на ЕС, която касае България и всяка друга относима към продажбата на медикаменти в България информация.

  3. Възможност да се информира за статистики и проучвания, публикувани на сайта, както и всяка друга информация, която е публично обявена на сайта.

  4. Възможност да получи обратен отговор по подаден от него сигнал за липса на медикамент на територията на България, включително и становище на Изпълнителна агенция по лекарствата, ако такова е получено от СРБЗ.

 2. Целта на услугите е да се създаде електронна система, в която лицата да докладват за липса на определени лекарства в аптеките в цялата страна, които да бъдат директно препращани към Изпълнителна агенция по лекарствата с оглед извършване на проверка и доставка на липсващото лекарство.

 3. Събраните данни в тази Система ще се оформят в списъци на сигнали и отговори от проверка на Изпълнителната Агенция по Лекарствата. Обобщени данни, статистики и анализи, създадени в резултат събраните данни, ще бъдат публикувани на сайта в криптиран вид.

 4. Услугите и възможностите, които предоставя сайта са безплатни за потребителите.

 5. Услугите и възможностите, които предоставя сайта се извършват по електронен път на посочен от потребителя е-мейл адрес. В случай, че той не е активен или по някаква друга причина не може да бъде осъществен достъп до него, СРБЗ не носи отговорност за неполучена обратна връзка при подаден сигнал.

 6. СРБЗ разглежда и препраща до Изпълнителна агенция по лекарства само коректно попълнени и реални сигнали. Всеки сигнал с несъществуващ медикамент и/или несъществуваща аптека и/или друго подобно некоректно подаване на информация, няма да бъде разглеждано и съответно няма да бъде препращано за становище и съдействие от страна на Изпълнителна агенция по лекарства.

 7. Потребителят следва да попълни задължителните полета на сигнала за липса на лекарство и накрая да натисне бутона „подай сигнал“, за да се приеме, че е активирал услугата. Задължителни полета са: личните данни на лицето, което подава сигнала, данни за лекарството, аптеката/те, в които същото не е налично и периода, в който не е налично.

 8. СРБЗ изпраща неговия сигнал до Изпълнителна агенция по лекарствата в рамките на 24 часа, а при официални почивни дни и празници – в рамките на 24 часа, считано от датата на първия работен ден.

 9. В случай на допълнително информация и/или друго уточнение от страна на потребителя, СРБЗ има право да се свърже с него чрез посочените данни за контакт.

 10. Потребителят има право да поиска да се заличи неговата регистрация като потребител в уеб сайта на СРБЗ, като за това следва да подаде изрично искане в он лайн платформата в секцията „контакти“ на уеб сайта. Аналогично по същия начин потребителят може да прави искания за промяна, допълване и премахване на вече подаден от него сигнал в случай на нови обстоятелства и/или новоузнати от потребителя и касаещи подадения от него сигнал.

 11. СРБЗ поддържа и периодично актуализира уеб страницата относно публикуваната там информация, услуги и възможности, за което потребителите се считат за уведомени от датата на отразяване на промяната на уеб страницата.

III. СИГУРНОСТ, ПОДРЪЖКА И ОТГОВОРНОСТ

 1. СРБЗ следи за информация, която би могла да крие риск, свързан с използването на услугите и възможностите на уеб сайта, като при констатиран технически и/или какъвто и да е друг подобен проблем и/или опасност от възникването на такъв проблем, взима незабавни мерки по отстраняването и/или ограничаването му.

 2. При установени незаконосъобразни действия и/или бездействия, свързани с недопустим достъп до уеб сайта и/или информацията, съхранявана в него, СРБЗ уведомява незабавно компетентните органи, в това число, но не само: разпространение на вредно съдържание, невярно съдържание, технически пробив в сайта и др.

 3. Потребителят носи отговорност, в това число и по реда на Наказателния кодекс, за умишлено предоставяне на неверни данни, въвеждане в заблуждение, набедяване и/или други неправомерни действия и бездействия. В случай, че от подадените неверни данни настъпят и вреди за СРБЗ и/или трети лица, то Потребителят носи своята гражданска отговорност по реда на действащото българско законодателство.

 4. СРБЗ предприема всички необходими и възможни действия, за да осигури информацията, получена чрез уеб сайта да бъде обработвана по сигурен и защитен начин, включително, но не само като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност. В тази връзка е приета и публикувана на уеб сайта Политика за защита на лични данни, обработвани от СРБЗ и негови служители във връзка с този уеб сайт.

 5. Въпреки това не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и др.) се предава обичайно през интернет и затова никога не може да бъде гарантирана тяхната пълна сигурност. Като много други уеб-сайтове, така и този на СРБЗ използва „бисквитки“. Те представляват малки по обем пакети информация, изпращана от трето лице към компютъра на субекта, за да го разпознае при негово повторно посещение, като събират статистически данни за действията на субекта в браузъра. Това позволява на Дружеството да проследи модели на потребителския трафик, както и да разработва статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не идентифицират субекта като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките помагат да се подобри уеб-сайта и да се предоставя по-добра персонализирана услуга.

 6. В случай, че потребителя се съгласи да използва уеб-сайта на СРБЗ и услугите му, то той изразява изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.
  В случай, че субекта не желае да получава „бисквитки“, докато разглежда Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, би могъл да ги откаже чрез настройка на интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато му сигнализира за наличието им чрез настройки в меню "Опции" или "Предпочитания".

 7. Уеб-сайтът на СРБЗ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от него и/или от трети лица. Тези Общи условия се прилагат само за този уеб сайт на СРБЗ и то не носи отговорност за Общите условия на други уеб-сайтове, дори ако използваните линкове са от сайта на СРБЗ.
  Аналогично в случай, че потребител попадне на уеб сайта на СРБЗ посредством препратки от други сайтове, то СРБЗ не носи отговорност за общите условия и практиките на собствениците и администраторите на сайта на третото лице.

 8. Потребителите имат право да подават възражения, оплаквания и похвали и предложения към СРБЗ, касаещи уеб сайта в секцията „контакти“, като попълнят и изпратят он лайн платформата.

СРБЗ преглеждаме редовно тези Общи условия, за да осигурим качествена, достатъчна, своевременна и законосъобразно предоставяне на услугите на потребителите.

Тези Общи условия последно e актуализирани към 24 май 2019 г. и са в съответствие с действащото българско законодателство.